Narodowe Forum Muzyki

Dane nieudostępnione

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego udostępniania się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.)

Wszelkich informacji z zakresu trybu i sposobu udostępnienia informacji publicznej udzielają pracownicy Sekretariatu: Kierownik Biura Dyrektora – Pani Katarzyna Toczyńska tel. +48 71 715 98 00, +48 71 715 97 39, Sekretarka – Pani Anna Gabryluk tel. +48 71 715 98 00, +48 71 715 97 38

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej

W celu uzyskania informacji należy złożyć wniosek. We wniosku należy sprecyzować żądanie, postać w jakiej informacja ma być udostępniona i sposób jej udostępnienia, adres na jaki informacja ma być przesłana, dane kontaktowe.

Wniosek można złożyć:

 • listownie na adres: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław, z dopiskiem „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”
 • faksem na numer: +48 71 330 52 12
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: office@nfm.wroclaw.pl 

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona we wskazanym terminie lub wniosek wymaga uzupełnienia w trybie wskazanym w ustawie NFM zwróci się pisemnie do wnioskodawcy. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne:

 • w formie elektronicznej
 • za pośrednictwem faksu
 • za którą opłata byłaby niższa niż koszt przesyłki pocztowej poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, NFM ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, NFM może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. NFM, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej:

 • w formie kserokopii czarno-białej w formacie A4- 0,10 zł za stronę
 • w formie kserokopii czarno-białej w formacie A3- 0,20 zł za stronę
 • w formie kserokopii kolorowej w formacie A4 – 0,50 zł za stronę
 • w formie kserokopii kolorowej w formacie A3 – 1 zł za stronę
 • na nośniku płyta CD – 1,20 zł
 • na nośniku płyta DVD – 2 zł
 • inne formy – opłata ustalana indywidualnie.

Opłaty należy wnosić na rachunek:

PKO Bank Polski
23 1020 5226 0000 6402 0322 9374

Metadane

Data publikacji : 05.09.2018
Data modyfikacji : 05.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Lenczewska Dział Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Lenczewska

Opcje strony

do góry