Narodowe Forum Muzyki

https://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/przedmiot-dzialalnosci/4908,Przedmiot-dzialalnosci.html
14.07.2024, 09:49

Przedmiot działalności

Na podstawie § 4. Statutu:

1. Przedmiotem działania Forum jest prowadzenie działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspokajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą. Zakres działania forum obejmuje:

1) programowanie i organizowanie działalności zespołów pod nazwą:

a) NFM Filharmonia Wrocławska,

b) Orkiestra Kameralna Leopoldinum,

c) Wrocławska Orkiestra Barokowa,

d) Lutosławski Quartet,

e) Chór Narodowego Forum Muzyki, w skrócie Chór NFM,

f) Chór Chłopięcy Narodowego Forum Muzyki, w skrócie Chór Chłopięcy NFM,

g) pozostałych zespołów kameralnych;

2) organizowanie przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych z zakresu różnych dziedzin sztuki:

a) koncertów symfonicznych,

b) koncertów oratoryjnych,

c) koncertów kameralnych, instrumentalnych i wokalnych,

d) koncertów różnych gatunków muzyki,

e) koncertów szkolnych,

f) koncertów dla dzieci,

g) corocznego Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans im. Andrzeja Markowskiego,

h) festiwali,

i) audycji szkolnych i edukacyjnych,

j) szkoleń i warsztatów artystycznych,

k) wystaw i wernisaży,

l) innych przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych z różnych dziedzin sztuki – muzyki, plastyki, teatru, tańca, choreografii, filmu, literatury, muzealiów.

2. Zakres działania Forum obejmuje również:

1) prezentację i upowszechnianie dorobku polskiej kultury narodowej, a także najbardziej wartościowych dzieł światowej literatury muzycznej;

2) promocję młodych artystów muzyków, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i muzycznych talentów;

3) edukację muzyczną dzieci i młodzieży poprzez popularyzowanie muzyki wśród dzieci i młodzieży;

4) współpracę ze środowiskiem artystycznym, naukowym, biznesowym i społecznym ruchem kulturalnym – realizowaną m.in. poprzez organizowanie wspólnie koncertów, spotkań, odczytów, sympozjów, kongresów itp;

5) uczestniczenie we współpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej,

6) promocję i popularyzację polskich i światowych osiągnięć muzyki;

7) dążenie do spowodowania dialogu pokoleń twórców poprzez prezentację i promocję dorobku uczniów i pedagogów szkół artystycznych wrocławskich i krajowych;

8) wspomaganie i udzielanie pomocy przy organizowaniu kursów interpretacji muzyki;

9) tworzenie bazy do badań naukowych w zakresie wokalistyki solowej i chóralnej przez organizowanie sesji, sympozjów naukowych i prezentowanie wzorców artystycznych;

10) inspirowanie powstawania dzieł z zakresu różnych gatunków muzyki.

3. Forum może prowadzić działalność odpłatną w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

4. Prowadzenie działalności odpłatnej może odbywać się poprzez:

1) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych;

2) prowadzenie działalności wydawniczej;

3) prowadzenie działalności impresaryjnej, promocyjnej i marketingowej;

4) organizowanie imprez rozrywkowych, widowisk i innych form estradowych oraz targów, konferencji, sympozjów w obiekcie własnym i poza nimi na zlecenia podmiotów zewnętrznych;

5) wynajem i dzierżawę składników majątkowych.

5. Swoje zadania Forum realizuje samodzielnie lub we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami.

 

 

Metadane

Data publikacji : 02.02.2015
Data modyfikacji : 02.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Chmielewski
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Chmielewski

Opcje strony