Narodowe Forum Muzyki

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą we Wrocławiu

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą we Wrocławiu  

I. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • pisemnie lub za pomocą faksu, na adres: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
  • przy użyciu poczty elektronicznej, na adres obsługiwany przez Sekretariat Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego: e-mail: office@nfm.wroclaw.pl,
  • ustnie do protokołu.

W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Potwierdzenie przyjęcia skargi lub wniosku jest wydawane na żądanie wnoszącego.

II. Rozpatrywanie skarg i wniosków:

Skargi i wnioski wnoszone do NFM, zarówno pisemnie (pocztą tradycyjną), za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek oraz adres. Adresem może być adres zamieszkania wnoszącego, adres do doręczeń lub siedziba wnoszącego skargę lub wniosek.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można prawidłowo ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dniu od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

IV. Tryb odwoławczy:

Skargi i wnioski są rozpatrywane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu.
Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

V. Nadzór:

Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawuje Dyrektor NFM.


 

 

 

Metadane

Data publikacji : 03.12.2019
Data modyfikacji : 03.12.2019
Obowiązuje od : 03.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Toczyńska Biuro Dyrektora Naczelnego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Truszkowska Dział Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Truszkowska

Opcje strony

do góry