Narodowe Forum Muzyki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

[Narodowe Forum Muzyii im. Witolda Lutosławskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Forum Muzyki im. Witolada Lutosławskiego we Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: [2014-08-01]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2021-03-31].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  • Na stronie internetowej można korzystać z funkcji powiększania tekstu.
  • Pliki tekstowe są dostępne cyfrowo.
  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
  • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  • Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest [Agnieszka Truszkowska], [agnieszka.truszkowska@nfm.wroclaw.pl ]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [ +48 728 447 005]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, plac Wolności 1, 50-071 Wrocław.

1.    Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku NFM prowadzą 3 wejścia: wejście służbowe – od ulicy Krupniczej, wejście główne – od placu Wolności oraz wejście na poziomie -1 – bezpośrednio z parkingu przy NFM. Dostęp do wejścia służbowego umożliwia osobom niepełnosprawnym specjalny podjazd, a na dowolne piętro obiektu można dostać się za pomocą windy znajdującej się przy recepcji. Do wejścia głównego można dostać się bezpośrednio z poziomu placu Wolności przez szerokie, rozsuwane drzwi, a windy znajdujące się po stronie lewej (1 winda) i prawej (2 windy) od wejścia przewiozą melomanów na wybrane piętro. Do wejścia na poziomie -1 można dostać się bezpośrednio z parkingu przy NFM – prowadzą do niego schody, przy których znajdują się również platforma i winda.
Toalety dla osób niepełnosprawnych są dostępne na każdym piętrze budynku od ogólnodostępnej strony foyer.

2.    Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek NFM jest doskonale przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze budynku, zarówno w przestrzeni foyer, jak i części biurowej, znajdują się windy, którymi można dostać się na każdy poziom obiektu. Długie i szerokie korytarze umożliwiają wygodne i bezpieczne poruszanie się.

3.    Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Budynek NFM jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – w samym obiekcie znajdują się cztery platformy, a dodatkowo dwie umiejscowione są na parkingu przy NFM. Dostęp do sal kameralnych zlokalizowanych na poziomach -3 i +2 zapewniony jest przez trzy dźwigi windowe.

W Sali Głównej NFM przewidziano specjalne i komfortowe miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:
-    na amfiteatrze: 10 miejsc dla osób niepełnosprawnych używających wózków w V rzędzie (20 krzeseł pozwalających na demontaż) oraz 7 miejsc za V rzędem.
-    na I balkonie: 4 miejsca dla niepełnosprawnych w IV rzędzie (8 krzeseł pozwalających na demontaż) oraz 2 miejsca za IV rzędem.
Miejsca w V rzędzie na amfiteatrze i IV rzędzie na I balkonie
W V rzędzie na amfiteatrze i IV rzędzie na I balkonie znajdują się specjalne krzesła, które można zdemontować. Jest ich 28, co po demontażu daje 14 miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich. Zdemontowanie dwóch krzeseł umożliwia osobie niepełnosprawnej umieszczenie wózka pomiędzy pozostałymi krzesłami, co z kolei daje nieocenioną możliwość siedzenia obok bliskiej osoby.

Miejsca za rzędami

Osobom ceniącym sobie wygodę i własną strefę prywatności proponujemy miejsca znajdujące się za rzędami na amfiteatrze i I balkonie.
Łatwy dostęp do amfiteatru (na poziomie -1) oraz I balkonu (poziom 0) gwarantują przestronne windy. Miejsca za rzędami są w pełni bezpieczne i cechuje je dobra widoczność estrady. Dodatkowo w Sali Głównej jest zamontowana platforma, która pozwala na zajęcie miejsc w pierwszym rzędzie tuż przy samej estradzie.
 
W budynku NFM nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

4.    Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

NFM nie dysponuje miejscami parkingowymi. Najbliższe miejsca parkingowe, w tym również dla osób niepełnosprawnych, znajdują się na parkingu podziemnym pod placem Wolności, z którego osoby niepełnosprawne mogą się dostać bezpośrednio do budynku NFM za pomocą wind i platform.

5.    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.  Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma takiej możliwości.

Aplikacje mobilne

Narodowe Forum Muzyki nie posiada aplikacji mobilnych.

do góry